HAVARIJNÍ DISPEČINK
Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AWIGO s.r.o.

(IČ: 27156541, se sídlem Žalanského 1674/52a, Řepy, 163 00 Praha 6)

 

  1. Definice

Dále uvedené výrazy mají v těchto obchodních podmínkách význam, který je definovaný v tomto článku 1.

1.1.  „Cena“ je cena Díla uvedená v Nabídce, případně Položkovém rozpočtu, která byla akceptována Objednatelem.

1.2.    „Dílo“ je dílo, které provádí Zhotovitel pro Objednatele na základě Smlouvy.

1.3.    „Nabídka / Položkový rozpočet“ je nabídka Zhotovitele na provedení Díla vygenerovaná Zhotovitelem na základě Požadavku.

1.4.    „Objednatel“ je jakýkoliv zákazník Zhotovitele, který má zájem na tom, aby pro něho Zhotovitel provedl určité Dílo.

1.5.    „Požadavek“ je žádost Objednatele o provedení Díla učiněný prostřednictvím Systému.

1.6.   „Pronajímatel“ je vlastník prostor, které pronajímá Objednateli, ve kterých Zhotovitel provádí Dílo, se kterým nemusí mít Zhotovitel žádný právní vztah.

1.7.   „Smlouva“ je smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která je uzavřená postupem podle těchto obchodních podmínek a řídí se těmito obchodními podmínkami.

1.8.    „Systém“ je systém AFM (Alstanet Facility Management) – licencovaná aplikace společnosti Alstanet, s.r.o.

1.9.    „Zhotovitel“ je společnost AWIGO s.r.o., IČ: 27156541, se sídlem Žalanského 1674/52a, Řepy, 163 00 Praha 6.

  1. Uzavření Smlouvy

2.1.     V případě, že bude mít Objednatel zájem, aby pro něho Zhotovitel provedl Dílo a že bude mít zájem uzavřít se Zhotovitelem Smlouvu, zašle Zhotoviteli prostřednictvím Systému Požadavek. Požadavek bude zejména obsahovat: specifikaci Díla, jehož provedení Objednatel požaduje, termín, do kdy má být Dílo provedeno případně jinou specifikací. Zhotovitel na základě Požadavku vygeneruje Nabídku / Položkový rozpočet, která bude obsahovat zejména: (i) specifikaci předmětu Díla, (ii) termín, ve kterém bude Dílo dokončeno, (iii) Cenu Díla (iv) případné další ujednání. Zhotovitel předloží Objednateli Nabídku / Položkový rozpočet písemně, e-mailem nebo prostřednictvím Systému. Pokud Objednatel Nabídku akceptuje – e-mailem, písemně nebo prostřednictvím Systému, je Smlouva uzavřena s tím, že obsahem Smlouvy je to, co bylo ujednáno mezi Objednatelem a Zhotovitelem v Nabídce / Položkovém rozpočtu akceptované Objednatelem, další otázky Smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními.

2.2.      Zhotovitel si může vyžádat od Objednatele upřesnění Požadavku.

2.3.     Uzavřením Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu. Zhotovitel není povinen začít s prováděním Díla, dokud není Smlouva uzavřena postupem podle těchto obchodních podmínek.

2.4.    Zhotovitel není žádným způsobem zavázán Požadavkem, na základě obdrženého Požadavku mu nevznikají žádné povinnosti nebo závazky. Zhotovitel není povinen předložit Objednateli Nabídku, která zcela přesně odpovídá Požadavku (to se týká zejména specifikace Díla, lhůty pro provedení Díla apod.), v takovém případě záleží na Objednateli, zda Nabídku akceptuje. Zhotovitel může také odmítnou předložit Objednateli Nabídku, zejména proto, že není schopen nebo ochoten Požadavek realizovat nebo že to není možné z jiného důvodu.

  1. Cena a platební podmínky

3.1.      Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli Cenu ve výši, jaká je uvedená v Nabídce / Položkovém rozpočtu, která byla akceptována Objednatelem.

3.2.      Cena bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavena Zhotovitelem po dokončení Díla. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího doručení Objednateli a Objednatel je povinen Zhotoviteli Cenu v této lhůtě uhradit. Faktura bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude doručena Objednateli výhradně elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednatele. Faktura se považuje za doručenou dne, kdy byla e-mailová zpráva, ke které byla přiložena faktura, odeslána Objednateli.

Pravidla pro zasílání faktur:

1. Dodavatel je povinen faktury zaslat nejpozději do 14 dní od předání/převzetí dodávky, díla.

2. Zaslaná e-mailová zpráva může obsahovat pouze jednu fakturu včetně přílohy v souboru PDF s maximální velikostí 10MB.

3. E-mail nesmí být zašifrovaný ani obsahovat žádné elektronické podpisy či jiná zabezpečení.

4. Rozlišení zaslaného dokumentu musí být minimálně 300 DPI. Soubor může být elektronicky podepsán.

5. V předmětu zprávy uveďte Vaši obchodní firmu / název / jméno a příjmení, pomlčku a variabilní symbol faktury, např. XY, s.r.o. – 1234569001

6. Faktura – dokument a jeho náležitosti

a) Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů.

b) Na fakturu uveďte číslo objednávky.

7. E-mailová schránka faktury@awigo.cz je určena pouze pro zasílání účetních dokladů. Pro ostatní účetní komunikaci slouží e-mailová adresa uctarna@awigo.cz

3.3.     V Nabídce / Položkovém rozpočtu akceptované Objednatelem mohou být platební podmínky ujednány odlišně od tohoto článku těchto obchodních podmínek.

3.4.    V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou Ceny, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  1. Provedení Díla

4.1.   Dílo bude provedeno dle jeho specifikace v Nabídce / Položkovém rozpočtu akceptované Objednatelem ve standardní kvalitě.

4.2.    Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně a není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provedení Díla.

4.3.      V případě, že bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli rozšíření předmětu Díla (vícepráce) bude ohledně víceprací uzavřena další Smlouva postupem podle článku 2 těchto obchodních podmínek.

4.4.      Zhotovitel je při provádění Díla oprávněn použít subdodavatele, kteří budou provádět svoji činnost samostatně.

  1. Lhůta pro provedení Díla

5.1.      Zhotovitel je povinen Dílo provést ve lhůtě, která je uvedena v akceptované Nabídce / Položkovém rozpočtu.

5.2.       Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel Dílo provádět z důvodů na straně Objednatele (jedná se zejména o případy neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele), z důvodů vyšší moci (např. klimatické podmínky) nebo z jiných důvodů, které nezavinil Zhotovitel. Dílo se dále prodlužuje o Dobu, která je nezbytná pro znovuzahájení prací na Díle po odpadnutí překážek uvedených v předchozí větě.

  1. Předání Díla

6.1.  Dílo bude předáno Objednateli protokolárně po jeho dokončení (nebude-li dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak). O termínu předání Díla bude Objednatel informován v předstihu alespoň dvou pracovních dní. Objednatel (respektive jeho oprávněný zástupce) je povinen se na předání Díla dostavit a pokud se na předání Díla nedostaví, má se zato, že bylo Dílo předáno bez vad a nedodělků.

6.2.      Objednatel je povinen si Dílo při předání pečlivě prohlédnout a uvést v předávacím protokolu všechny vady a nedodělky, které na Díle nalezl. V předávacím protokole bude dohodnuta lhůta, ve které budou vady a nedodělky Díla odstraněny. V případě, že se strany nedohodnou na lhůtě pro odstranění vad a nedodělků, budou vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě, která je pro jejich odstranění přiměřená s ohledem na jejich povahu.

  1. Vady Díla

7.1.    Práva Objednatele z vad Díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2.      Zhotovitel neposkytuje na Dílo záruku, pokud není v Nabídce / Položkovém rozpočtu ujednáno jinak.

7.3.    Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím věci Objednatele nebo plněním pokynu Objednatele.

  1. Další povinnosti Smluvních stran

8.1.   Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, která je nezbytná k provedení Díla.

8.2.   Objednatel bere na vědomí, že pokud má být Dílo prováděno na majetku (např. nebytových prostorách) třetí osoby (Pronajímatele), který si Objednatel pronajímá, tato skutečnost nemá žádný vliv na úhradu Ceny, kterou je v každém případě povinen uhradit Objednatel (případné zhodnocení předmětu nájmu a vypořádání tohoto zhodnocení je věcí Objednatele a Pronajímatele). Souhlas na provedení Díla je interní záležitostí mezi Objednatelem a Pronajímatelem (Objednatel je odpovědný za to, že Pronajímatel tento souhlas dá) a nemá vliv na dodání Díla Zhotovitelem. Pokud by bylo Dílo provedeno bez souhlasu Pronajímatele, tak je Objednatel odpovědný za veškeré nároky, které by z toho plynuly Pronajímateli a pokud by Pronajímatel uplatnil nějaké nároky plynoucí z absence jeho souhlasu s provedením Díla vůči Zhotoviteli, tak je Objednatel povinen tyto nároky uhradit za Zhotovitele nebo Zhotovitele odškodnit.

  1. Ukončení Smlouvy

9.1.    Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud mu Objednatel neposkytne součinnost, která je nezbytná pro řádné a včasné provedení Díla. V případě, že Zhotovitel odstoupí od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, je Objednatel povinen mu do tří pracovních dní ode dne, kdy bude Objednateli doručeno písemné odstoupení uhradit poměrnou část Ceny za provedenou část Díla.

10. Ostatní ujednání

10.1.    V případě, že budou rozpory mezi Nabídkou (Položkovým rozpočtem) akceptovanou Objednatelem a těmito obchodními podmínkami, má přednost Nabídka / Položkový rozpočet.

10.2.   Smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami Zhotovitele ve znění, které je zveřejněné ke dni uzavření Smlouvy na webových stránkách Zhotovitele www.awigo.cz.

10.3.    Obchodní zvyklosti, ať už zachovávané obecně či v daném odvětví, nemají přednost před tím, co je ujednáno ve Smlouvě a v těchto obchodních podmínkách.

10.4.  Strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle těchto obchodních podmínek je přiměřená s přihlédnutím k významu a důležitosti povinností, na které se jednotlivé smluvní pokuty vztahují. Dlužník je zároveň povinen nahradit druhé straně vedle smluvní pokuty škodu vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

10.5.   Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.6.     Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě obsahující podpisy obou stran na téže listině a strany výslovně vylučují, že by ke změně Smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována forma elektronických zpráv. Jakákoliv ze stran může namítnout neplatnost Smlouvy nebo její změny z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10.7.      V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení Smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu Smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění Smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením.

V Praze dne 29. 5. 2024

AWIGO s.r.o.

Jakub Esterka, jednatel