HAVARIJNÍ DISPEČINK

Prohlášení o ochraně dat

A. Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost AWIGO s.r.o. se sídlem Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 17, IČ: 27156541, korespondenční adresa: Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 17, tel: +420 602 272 508, e-mail: info@awigo.cz. Účelem zpracování osobních údajů – jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu, které správce získá od osob, které poptávají jeho služby prostřednictvím formuláře na webu www.awigo. cz je vyřízení této poptávky – kontaktování zájemce za účelem dalšího jednání o poskytnutí služeb. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů, které správce získá prostřednictvím dotazníků rozesílaných svým klientům, je identifikace osoby, která vyplněný dotazník zašle společnosti AWIGO s.r.o., zpracování a navázání kontaktu s osobou, která o kontaktování požádá, vyhodnocení obdržených informací ke zkvalitňování služeb společnosti AWIGO s.r.o. a ke stanovení obchodních a marketingových strategií společnosti AWIGO s.r.o.. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje nebudou předávány žádným dalším subjektům. Výše uvedené osobní údaje budou uloženy po dobu, která je nezbytná k vyřízení poptávky, a k vyhodnocení informací z vyplněných dotazníků obdržených od klientů. Zpracování cookies viz dále.

B. Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Používané Cookies:

Název Expirace Kdo má přístup k informacím Popis (účel použití)
_gat Zavřením prohlížeče AWIGO Tato cookie je asociována s Google Analytics Universal, dle dokumentace se používá k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností
_ga 2 roky AWIGO Ve výchozím nastavení analytics.js knihovna používá jediný soubor cookie s názvem _ga, ukládá jedinečný identifikátor relace cílení/reklama klienta (Client ID), což je náhodně generované číslo. Jakmile je ID, je generován je uložen v souboru cookie a je součástí každé odpovědi odeslané do služby Google Analytics.
_gid 1 den AWIGO Sleduje chování návštěvníka na webu a uděluje mu unikátní ID, které následně generuje anonymní statistická data.
Nette-browser 1 den AWIGO Cookie používaná Nette frameworkem ke sledování session
PHPSESSID 14 dní AWIGO a web provider Tento relační cookie informuje o tom, že aktivně používáte tuto stránku. Prostřednictvím tohoto souboru jsou k dispozici informace o počtu aktuálních uživatelů stránky.
Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

C. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo požadovat od zpracovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo doplnění nebo v právními předpisy stanovených případech právo na výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Právem na přístup k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle.
Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Právo na výmaz lze uplatnit u správce osobních údajů, kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě A. Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud jde o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě nebo pokud se zpracování provádí automatizovaně. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo podat stížnosti – subjekty údajů mohou proti zpracování osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.